IEA

Onderzoek Infrastructurele Noden voor Toekomstig Vlaams Hedendaags Kunstmuseum.
Projectteam IEA + Antea Group + Rebel Group

IEA vervult in 2017 deze studie opdracht en het onderzoek naar de omschrijving voor de specifieke infrastructurele noden van een Toekomstig Vlaams Hedendaags Kunstmuseum TVHK voor Antwerpen in opdracht van de Vlaamse Overheid (Agentschap Facilitair Bedrijf). Deze studie start vanuit een omschreven beleidskader en geeft richting aan mogelijke krijtlijnen voor het opmaken van een behoeftestudie of het programma van eisen : de inhoudelijk functionaliteiten en ambities voor het nieuwe Museum.
Een verdere analyse en synthese focust op de behoeftestudie, het locatie onderzoek en de kostprijsraming per site. Voor de behoeftestudie zijn er parameters als: culturele identiteit en kritische massa, symbolisch en iconisch potentieel, aantrekkingskracht en sociale interactie , publiekspotentieel.
Eerder werd een shortlist samengesteld met potentiele locaties die in aanmerking komen als locatie voor de bouw van een Toekomstig Kunstmuseum. Het locatieonderzoek van IEA onderzocht finaal de 4 opgegeven meest plausibele sites naar de mogelijkheden voor het maximaliseren van de behoeften en ambities.
Voor iedere site worden in het ontwerpend onderzoek een aantal scenario’s geselecteerd en uitgewerkt. Deze scenario’s bekijken welke oppervlakte en volume er per site kan ontwikkeld worden om het gewenste programma van eisen te realiseren en op welke wijze een bouwvolume zich kan inpassen in de specifieke stedelijke context.
Binnen het onderzoek worden de locaties in overleg gebracht met de betrokken actoren: de stad Antwerpen, AG Vespa en het team van Antwerps en Vlaams Bouwmeester.
Er wordt een prognose ontwikkeld met kritische reflecties : voor de realisatie van het programma van eisen, van de te verwachten complexiteit, een berekening van de nodige kostprijs en detaillering van de uitvoeringstermijn.