IEA

Dorpskarakterschets Stabroek – ontwerpend onderzoek

IEA ism Antea Group

Als voorloper van de bouwcode wenst het gemeentebestuur van Stabroek enkele jaren te werken met een toetsingskader voor vergunningen in de vorm van een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO).

De dorpskarakterschets heeft als doel om de minimale kwaliteit van het bouwen in Stabroek te garanderen, zowel voor het gebouw, zijn bewoners en gebruikers, als voor de omgeving. De beoogde kwaliteit omvat duidelijke uitspraken over de leefbaarheid, duurzaamheid en beeldkwaliteit van de bebouwde omgeving, die vertaald worden in de ruimtelijke randvoorwaarden waaraan de gebouwen horen te voldoen. Daarbij gaat een sterke focus uit naar de goede relatie tussen de bebouwde en de onbebouwde ruimte, en naar ruimtelijke win-wins voor zowel het publieke als het private domein.

Het is belangrijk dat er principes van goede ruimtelijke ordening werden beschreven die specifiek op Stabroek gericht zijn, en dus geënt zijn op de bestaande omgeving. De principes worden als gewenste ontwikkelingen vertaald naar de hoofdaccenten van het gemeentelijk ruimtelijk beleid.